Detecció de dificultats a l'aula


Aquest és un servei destinat a avaluar dificultats aptitudinals que puguin interferir en l’aprenentatge escolar dels alumnes. Després de la realització de les proves es retornen els resultats per escrit als pares i als tutors, en un informe que destaca les carències més significatives de cada alumne i els punts forts que convé potenciar, i que proposa pautes de treball. Aquest servei permet, per tant, fer un seguiment de l’evolució dels estudiants i ajuda a prevenir el fracàs escolar.

La finalitat de programar un pla de proves que s'estenguin a més d'un curs, és poder fer un seguiment personalitzat del procés d’aprenentatge i comprensió dels alumnes a nivell individual i, també, aprofundir en les dinàmiques particulars de cada grup classe.

Els objectius són:

a) Conèixer de forma individualitzada el nivell de desenvolupament psicopedagògic i aptitudinal del nen.
b) Detectar dificultats en el desenvolupament del nen per a poder intervenir en les primeres fases de manifestació. (…)
c) Realitzar un seguiment progressiu sobre l'evolució i desenvolupament psicopedagògic de cada alumne, així com poder contrastar la superació de dificultats detectades en cursos anteriors.
d) Obtenir informació sobre el nivell de desenvolupament psicopedagògic en un determinat grup, puntualment i al llarg de la seva escolarització. (…)
e) Obtenir informació comparada sobre el nivell de desenvolupament psicopedagògic de diferents grups a la mateixa edat.

El pla de proves consisteix en l'observació transversal al llarg de tota l'escolaritat d'una sèrie de paràmetres, habilitats i facultats com són, sense que la llista sigui limitativa, l'estructuració i reproducció de figures, raonament concret, l'atenció etc...

Es realitzen proves específiques en funció de l'etapa escolar de l'alumne.